20 اصطلاح روزمره کاربردی

جملات و اصطلاحات روزمره انگلیسی از جمله مواردی هستند که در آموزش زبان و همچنین ارتقای مهارت های آزمون PTE کاربرد فراوانی دارند. از این رو در این مقاله سعی نمودیم 20 اصطلاح انگلیسی روزمره را معرفی کنیم که همه این موارد در مکالمات روزمره انگلیسی آمریکایی و British کاربرد زیادی دارند. و اگر دایما از این موارد در Writing و Speaking آزمون PTE خود استفاده کنید، قطعا موجب ارتقای سطح شما در آزمون اصلی خواهد شد.

 1. Hit the book

خرخوانی کردن، به شدت درس خواندن

 1. Hit the sack

به رختخواب رفتن، شیرجه زدن توی رختخواب

 1. Twist someone’s arm

قانع کردن، مخ کسی را زدن

 1. Up in the air

بلاتکلیف بودن، معلق بودن

 1. Stab someone in the back

از پشت خنجر زدن، نامردی کردن

 1. Lose your touch

از دست دادن توانایی، مهارت کاری را از دست دادن

 1. Sit tight

موقعیت خود را حفظ کردن، صبور بودن

 1. Pitch in

همکاری کردن، سهیم شدن در هزینه

 1. Go cold turkey

عادتی را به یکباره ترک کردن، توقف ناگهانی چیزی

 1. Face the music

عاقبت اعمال خود را چشیدن، روبرو شدن با عواقب منفی کار

 1. Be on the ball

هوشیار بودن، تیز و بز بودن

 1. Ring a bell

خاطره ای را زنده کردن، به خاطر آوردن، به نظر آشنا امدن

 1. Rule of thumb

حساب سر انگشتی، قاعده تجربی

 1. Under the weather

ناخوش بودن، مریض بودن

 1. Blow off steam

آتش چیزی یا کسی خوابیدن

 1. Look a million dollars bucks

عالی و فوق العاده به نظر رسیدن

 1. Cut to the chase

سر اصل مطلب رفتن، بی مقدمه حرف زدن، صحبت را کوتاه کردن

 1. Find your feet

جای پای خود را محکم کردن، عادت کردن، جا افتادن

 1. Get over something

فراموش کردن اتفاق ناخوشایند، کنار آمدن

 1. Keep your chin up

سر خود را بالا گرفتن، نا امید نشدن، قوی بودن