Describe Image

راهنمای Describe Image در Speaking آزمون PTE

  • توصیف تصویر یا Describe Image:

در تسک Describe Image یک تصویر آکادمیک مانند: pie chart، line graph، bar chart و غیره، روی صفحه نمایش داده می شود. به منظور بررسی و تحلیل جزئیات تصویر و آماده سازی قالب توصیف نمودار، 25 ثانیه زمان آماده سازی تخصیص داده خواهد شد و سپس 40 ثانیه فرصت خواهید داشت تا جزئیات تصویر را شرح دهید.

جعبه وضعیت ضبط یا status box تا زمانی که میکروفون باز شود، شمارش معکوس را نشان می دهد و 25 ثانیه برای مطالعه تصویر و تهیه پاسخ زمان دارید. پس از صدای beep، بلافاصله شروع به توصیف تصویر کنید و قبل از باز شدن میکروفون صحبت نکنید، زیرا صدای شما ضبط نمی شود. همواره به صورت واضح و یکنواخت صحبت کنید و قبل از پایان رسیدن نوار پیشرفت، صحبت را تمام کنید. در این حالت، کلمه Recording به Completed تغییر می کند و شما فقط یک بار می­توانید پاسخ خود را ضبط نمایید.

  • نکات Task

بر روی اطلاعات اصلی موجود در تصویر متمرکز شوید. وقتی به تصویر نگاه می کنید ، از خود بپرسید: ایده اصلی که توسط تصویر نشان داده می شود، چیست؟ و جزئیات مربوط به ایده های اصلی چیست؟ با استفاده از erasable booklet ایده های کلیدی، اطلاعات اصلی و جزئیات مربوط به تصویر را یادداشت نمایید و هنگام صحبت، این موارد را در جملات خود قرار دهید.

Describe Image

اگر آنچه را که بیان می­کنید، سازماندهی کنید، نمره بهتری خواهید گرفت زیرا یک پاسخ خوب سازمان یافته اطلاعات اصلی و همچنین جزئیات اضافی را پوشش می دهد و همچنین درباره پیامدها یا نتیجه گیری براساس اطلاعات صحبت می کند.

  • نحوه نمره دهی به Task

امتیاز شما در Describe Image براساس سه عامل است:

  • محتوا یا Content: آیا پاسخ شما به صورت دقیق و کامل تصویر را توصیف می کند؟

نمره Content براساس بیان محتوای تصویر و عناصر موجود در تصویر تعیین خواهد شد. توضیحات بیان شده می­بایستی در مورد روابط، تحولات احتمالی و نتیجه گیری یا پیامدهای مبتنی بر جزئیات تصویر استوار باشد. بهترین پاسخ به تمام قسمت های تصویر اشاره می کند، حاوی اطلاعات منطقی و خاص است و شامل روند پیشرفت ها، نتیجه گیری یا پیامدهای احتمالی می شود. ذکر فقط چند ایده نامرتبط با تصویر بر نمره شما تاثیر منفی خواهد گذاشت.

  • نمره Oral Fluency: آیا پاسخ شما یکنواخت و روان و با سرعت طبیعی گفتار است؟

نمره Oral fluency براساس ریتم، روان خوانی و نحوه استرس گذاری شما بر روی کلمات و عبارات تعیین می شود. بهترین پاسخ، قرائت متن با سرعت و گفتار ثابت و طبیعی و با intonation مناسب می باشد. مکث ها، تکرارها و شروع نمودن با حجم صدای نامناسب بر نمره شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

  • نمره تلفظ (Pronunciation): آیا پاسخ ارائه شده، توانایی شما را در بیان کلمات به روشی مشابه اکثر گویندگان native زبان انگلیسی نشان می دهد؟

نمره Pronunciation براساس سطح قابل درک بودن کلمات پاسخ شما توسط افراد انگلیسی زبان تعیین می شود. بهترین پاسخ ها حاوی کلمات صدا دار و صامت ها به صورت طبیعی هستند و استرس و تاکید بر روی کلمات را به درستی بیان می کنند. پاسخ ها همچنین باید برای یک شخص native براحتی قابل درک باشند.

آزمون PTE Academic انواع گویش های منطقه ای و ملی انگلیسی را بطور کامل تشخیص می دهد و کلیه Pronunciationها شامل: British، American و Australian را شامل می شود.

  • نکته:

این Task به صورت Partial Credit بر روی مهارت های Speaking، Oral Fluency و Pronunciation تاثیر می گذارد و بر روی مهارت های Listening و Reading تاثیرگذار نخواهد بود. قابل ذکر است که در این Task هیچ نمره ای به پاسخ های نامرتبط تعلق نمی­گیرد.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Speaking از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.