بله، در کل سه آزمون آزمایشی یا ماک PTE وجود دارد که نحوه ثبت نام آن در سایت آکادمیPTE Expert بصورت مقاله آموزشی قرار گرفته است. اخیرا سوالات آزمون های یکسان نیز با هم متفاوت است. به طور مثال چندی پیش اگر شخصی دوباره آزمون ماک A را خریداری میکرد، با سوالات مشابه رو به رو میشد، اما رویه پیرسون تغییر کرده و سوالات ماک ها نیز متفاوت شده است.