متاسفانه بدلیل تحریم های موجود، در حال حاضر این آزمون در ایران برگزار نمی شود و برای شرکت در آزمون میتوانید به کشورهای همسایه ایران مانند: ترکیه یا آذربایجان مراجعه کنید.

مقاله مراکز برگزار کننده آزمون PTE را بخوانید!