بسته به نوع تسک، استفاده از جملات سطح بالا و Advanced تاثیر مثبت در تسک های Describe Image و Retell Lecture خواهد داشت.