خیر، آزمون PTE آکادمیک کلیه حوزه های علمی و دانشگاهی رو بصورت جامع و عمومی پوشش می دهد و نیازی به دانش تخصصی در هیچ رشته دانشگاهی نمی باشد.