خیر، در هیچ یک از مراحل آزمون امکان برگشت به عقب برای پاسخ دهی به سوالات عبور کرده وجود ندارد.