باتوجه به زمان 40 ثانیه ارائه شده در تسک DI می بایستی تا حد امکان به نکات اصلی و اساسی تصویر اشاره نمایید.