بله، داشتن تاخیر و توقف های نابجا در طول Speaking آزمون PTE موجب کاهش نمره fluency و pronunciation شما خواهد شد.