بله، هر بار که وارد حساب کاربری خود می شوید، می توانید نتیجه آزمون PTE را برای مرکز یا مراکز مورد نظرتان ارسال کنید.