بله، قبل از شروع آزمون یک Booklet که قابلیت نوشتن و پاک شدن دارد، توسط مرکز آزمون دراختیار شما قرار خواهد گرفت. البته دقت کنید که شما مجاز به یادداشت نیستید تا زمانی که آزمون آغاز شده باشد.