بله، در این صورت از نمره Written discourse و Writing شما کسر خواهد شد.