در این صورت شما به دلیل اشتباه در ارائه اطلاعات هویتی، قادر به شرکت در آزمون PTE نیستید، هزینه شما هم عودت داده نمی شود و در واقع آزمون را از دست می دهید.