چنانچه در تسک essay محدوده مجاز کلمات را رعایت نکرده و کمتر از 120 یا بیشتر از 380 کلمه بنویسیم، essay تصحیح نخواهد نشد و نمره Writing آن صفر منظور خواهد شد.