برای شرکت در آزمون PTE هیچ مدرک خاصی غیر از گذرنامه مورد نیاز نیست. اکثر مراکز برگزاری آزمون PTE تنها گذرنامه را به عنوان مدرک هویتی معتبر می پذیرند. همچنین اطلاعات ثبت نامی شما در سایت Pearson باید دقیقا مشابه اطلاعات داخل گذرنامه شما باشد وگرنه در روز آزمون دچار مشکل خواهید شد.