تا 6 ماه قبل از پایان اعتبار مدرک آزمون PTE می توانید کارنامه خود را برای مراکز مورد نظر ارسال کنید.