آیتم های ماژول Speaking به اختصار شامل تسک های: RA، RS، DI، RL و ASQ می باشد که در مجموع علاوه بر 90 نمره Speaking، 22 نمره ریدینگ و 37 نمره لیسنینگ خواهند داشت و در مجموع 22 تا 25 دقیقه زمان دارید.