روش های مورد تایید پرداخت هزینه آزمون PTE عبارتند از:

  1. مستر کارت، ویزا کارت و دبیت کارت
  2. ویزا اکسپرس، امریکن اکسپرس و کارت اعتباری JCB
  3. کدهای وچر و کارت تخفیف درصورتیکه مبلغ کد شما از قیمت آزمون بیشتر باشد، قابل بازگشت نیست. اما اگر کمتر از قیمت آزمون باشد، شما می توانید باقیمانده را به روش های فوق پرداخت کنید.
  4. ضمنا PayPal مورد قبول نمی باشد.