آزمون هوشمند و استاندارد PTE که مدرن ترین آزمون زبان در دنیا می باشد، همانند سایر آزمون­های بین الملل زبان به ارزیابی مهارت های چهارگانه زبان آموزان در مهارت های اصلی شامل: Speaking، Writing، Reading و Listening می پردازد. لذا با توجه به جزئیات و تسک های هر مهارت آزمون و تقویت آنها، مانند: دایره لغات، تلفظ و گرامر، می توان نمرات دلخواه را در آزمون کسب نمود.