کارنامه آزمون PTE حداکثر تا ۵ روز کاری قابل دسترسی است. در بسیاری از موارد نتیجه آزمون یک روزه آماده و در اکانت کاربری داوطلبان نمایش داده می شود.