هر بخش آزمون زمان مشخص خودش را دارد و شما هر لحظه در بالا سمت راست صفحه یک تایمر خواهید داشت تا به خوبی زمان را در هر مهارت و تسک آزمون PTE مدیریت کنید.