با وارد شدن به حساب کاربری خود در com/pte به قسمت View Score Report رفته و نمرات خود را در این صفحه بصورت pdf مشاهده می کنید.