در تمام بخش های آزمون اسپیکینگ PTE Academic صدای فرد امتحان دهنده، توسط کامپیوتر ضبط و سپس به کلمات تشکیل دهنده آن تجزیه می گردد. بنابراین صدا باید بصورت کاملا عادی، شمرده و بدون استرس بوده و بیان جملات با رعایت Intonation و Punctuation و Full Stop صورت پذیرد. به هیچ عنوان سریع خواندن بصورت Flat، روباتیک، صدای بی روح و یا عدم رعایت سایر موارد فوق توصیه نمی شود؛ زیرا منجر به عدم شناسایی کلمات توسط سیستم و متعاقبا کاهش نمره Fluency  و Pronunciation می گردد که هر دو در نمره نهایی speaking نقش بسیار مهمی دارند.