در این بخش از آزمون رایتینگ PTE ، باید مقاله ای بین 200 تا 300 کلمه در مدت زمان فقط 20 دقیقه نوشته شود. درصورت نوشتن خارج از این تعداد کلمه ، نمره Form از شما کسر خواهد شد؛ بنابراین رعایت این محدوده لغتی بسیار مهم است.