در این تسک لیسنینگ PTE Academic یک جمله کوتاه برای فقط یک مرتبه پخش می شود و فرد باید تمام تمرکز خود را برای نوشتن صحیح این جمله بکار ببرد. در راستای بیشترین بهره از امتیاز این سوال، سعی کنید هر کلمه ای از جمله پخش شده را که بخاطر می آورید، با املای صحیح بنویسید.