این کتاب شامل اطلاعات همه جانبه ای در مورد آزمون PTE است. بیش از 200 مثال به همراه آنالیز پاسخ ها و نکاتی برای آزمون اصلی در CD این مجموعه وجود دارد. این مجموعه توسط افرادی که در زمینه آزمون PTE  متخصص هستند، نوشته و چاپ شده است و شامل هر آنچه که یک فرد برای شرکت درآزمون PTE  نیاز دارد، می شود.