Describe Image

راهنمای Describe Image در Speaking آزمون PTE توصیف تصویر یا Describe Image: در تسک Describe Image یک تصویر آکادمیک مانند: pie chart، line graph، bar chart و غیره، روی صفحه نمایش داده می شود. به منظور بررسی و تحلیل جزئیات تصویر و آماده سازی قالب توصیف نمودار، 25 ثانیه زمان آماده سازی تخصیص داده