Write Essay

راهنمای Write Essay در Writing آزمون PTE محتوای تسک Write Essay : در این Task می بایستی یک مقاله 200-300 کلمه ای را در مورد موضوع ارائه شده بنویسید. در Write Essay فقط مهارت Writing مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای تایپ هر Essay 20 دقیقه زمان خواهید داشت. طول متن Essay می­بایستی