Read Aloud

    راهنمای Read Aloud در Speaking آزمون PTE محتوای  Task Read Aloud: در Read Aloud متنی روی صفحه نمایش داده می شود و می بایستی متن را با صدای بلند بخوانید. مهارت های مورد ارزیابی: در این تسک ماژول های Reading and speaking مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر بخش 22 نمره