تدریس خصوصی PTE

تدریس خصوصی PTE : تجربه چندساله و نمرات بالای بیش از 1000 زبان آموز ما در امتحان PTE گویای کیفیت خدمات منحصر به فرد تیم ما می باشد.توصیه ما با تجربه به کسانی که نیاز به گرفتن نمره خاصی در آزمون PTE برای گرفتن پذیرش از دانشگاههای خارج از ایران و یا مصاحبه برای