Multiple choice Questions, Choose Single Answer

راهنمای Multiple choice Questions, Choose Single Answer در Listening آزمون PTE محتوای Task پس از گوش دادن به یک lecture آکادمیک، به یک سؤال چند گزینه ای مرتبط با صورت سوال پاسخ دهید که از میان گزینه ها، فقط یک گزینه صحیح خواهد بود. در این Task فقط مهارت Listening مورد ارزیابی قرار می