Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer

راهنمای Reading Multiple-Choice, Choose Single Answer در Reading آزمون PTE محتوای تسک پس از خواندن متن ارائه شده، با انتخاب یک پاسخ به سؤال چند گزینه ای در مورد متن ارائه شده پاسخ دهید. مهارت مورد ارزیابی و طول متن در این تسک فقط مهارت Reading نمره دهی خواهد شد و طول متن مورد