Fill in the Blanks

راهنمای Fill in the Blanks در Listening آزمون PTE محتوای Task یک متن بر روی صفحه با چند blank ظاهر می شود و پس از گوش دادن به lecture، کلمات جا افتاده را در هر blank تایپ کنید. در این Task مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طول lecture بین