Highlight Incorrect Words

راهنمای Highlight Incorrect Words در Listening آزمون PTE محتوای Task در این Task یک متن به همراه lecture بر روی صفحه ظاهر می شود و می بایستی هنگام گوش دادن به lecture، کلمات موجود در متن را که متفاوت از آنچه گفته شده است، شناسایی کنید. در این Task مهارت­های Listening و Reading مورد