Reading and Writing: Fill in the Blanks

راهنمای تسک Reading and Writing: Fill in the Blanks در Reading آزمون PTEمحتوای Taskمتنی با چندین blank نمایش داده می شود و می بایستی پاسخ صحیح از نوار کشویی هر blank بطور مجزا انتخاب شود. در این Task به ازای هر پاسخ صحیح یک نمره Reading و یک نمره Writing بطور همزمان تعلق می­گیرد و