Reading: Fill In the Blanks

 راهنمای تسک Reading: Fill In the Blanks در Reading آزمون PTEمحتوای Taskدر این Task متنی با چندین blank نمایش داده می شود و کلمات می بایستی از کادر جواب­ها به blankها کشیده شوند. در این Task فقط مهارت Reading مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول متن ها تا 80 کلمه می باشد. در واقع