Reorder Paragraphs

راهنمای تسک Reorder Paragraphs در Reading آزمون PTE محتوای Task در این Task چندین کادر متن به صورت نامرتب نمایش داده می شود و می بایستی براساس مفهوم متن به ترتیب صحیح قرار گیرند که طول مجموع جملات تا 150 کلمه می باشد. در این Task فقط مهارت Reading ارزیابی می شود و به