Select Missing Words

 راهنمای Select Missing Words در Listening آزمون PTEمحتوای Taskدر این Task پس از گوش دادن به یک lecture آکادمیک، کلمه miss شده را که برای تکمیل نمودن lecture مورد نیاز است، از لیست گزینه ها انتخاب کنید. در این Task فقط مهارت Listening مورد ارزیابی قرار می­گیرد و طول lecture بین 20 تا 70 ثانیه