Write from Dictation

راهنمای Write from Dictation در Listening آزمون PTE محتوای Task در این Task پس از گوش دادن بهvoice  یک جمله، آن را تایپ کنید که مهارت های Listening و Writing مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول هر جمله بین 3 تا 5 ثانیه متغیر است. صدا بصورت خودکار و فقط یکبار پخش می