idiom های پرکاربرد در Reading و Listening آزمون PTE

بطورکلی idiom عبارتی است که معنی و کاربرد مخصوص، معمولا جدا از معنی لغات به کار رفته در آن را دارد. در به‌کارگیری این اصطلاحات توجه کنید که برخی از آنها در جمله استفاده می‌شوند، اما برخی دیگر به عنوان عبارت مستقل به‌کار می‌روند.

در این مقاله تعدادی از پرکاربردترین idiom ها را با کاربرد در Reading و Listening آزمون PTE معرفی می نماییم.

idiom های آزمون PTE

Idiom

Meaning

(as) cool as a cucumber

با آرامش و خونسردی

a word to the wise

عبارتی که قبل از دادن پند، اندرز و نصیحت به‌کار می‌رود.

actions speak louder than words

عملکرد از گفتار مهم‌تر است

add fuel to the fire

شرایط بد را بدتر کردن

all good things (must) come to an end

برای پذیرش اینکه حتی تجربیات خوش نیز به پایان می‌رسند به‌کار می‌رود.

all that glitters is not gold

برای تاکید که نباید از روی ظاهر زیبا قضاوت کرد، به‌کار می‌رود.

all’s fair in love and war

در عشق و جنگ، نباید انتظار رفتار منطقی و معقول داشت.

all’s well that ends well

برای توصیف شرایطی که نامطلوب شروع شده ولی پایان خوش داشته به‌کار می‌رود.

backseat driver

شخصی که نصیحت و راهنمایی ناخواسته ارائه می‌دهد.

be all thumbs

دست و پا چلفتی

be green with envy

حسادت کردن

be on the ball

هوشیار و سریع بودن

beat a dead horse

تلاش بیهوده کردن

better late than never

دیر رسیدن یا انجام شدن کاری بهتر از نرسیدن یا انجام نشدن آن کار است.

bite off more than you can chew

لغمه بزرگتر از دهن برداشتن

bite the bullet

خود را وادار به انجام کاری ناخوشایند کردن.

blood is thicker than water

خانواده و روابط خونی همواره مهم‌تر از بقیه روابط هستند.

break a leg

موفق باشی!

break bread

نون و نمک خوردن

castles in the air

برای توصیف برنامه‌های غیر محتمل به‌کار می‌رود.

cut to the chase

بدون اتلاف وقت سراغ اصل مطلب رفتن

easy come, easy go

باد آورده را باد می‌برد

fish in troubled waters

از آب گل‌آلود ماهی گرفتن

from A to Z

از سیر تا پیاز

get on your high horse

با هدف بهتر نشان دادن خود، راجع‌به کار بدی که کسی انجام داده صحبت کردن

get up on the wrong side of the bed

روز را از دنده چپ شروع کردن

have a finger in every pie

در کار‌ها و فعالیت‌های زیادی دست داشتن

have your cake and eat it (too)

نمی‌توان دو چیز خوب را با هم داشت.

horses for courses

کار را باید به کاردان داد.

It costs an arm and a leg

خیلی گران‌قیمت بودن

it takes two to tango

در درگیری و دعوا، هر دو طرف مقصر هستند.

kill two birds with one stone

با یک تیر دو نشان زدن

let the cat out of the bag

راز کسی را فاش کردن

no news is good news

عبارتی که برای روحیه دادن به شخصی که منتظر خبر است به‌کار می‌رود، اگر خبری نشده حتما اتفاقی نیفتاده

no pain, no gain

نابرده رنج، گنج میسر نمی‌شود

not be born yesterday

ساده‌لوح و زودباور نبودن

out of sight,out of mind

از دل برود هر آنچه از دیده برفت

out of the blue

ناگهان، بدون مقدمه

out with the old, in with the new

جدید را جایگزین قدیمی کردن

practice makes perfect

برای تشویق به تمرین و تکرار به‌کار می‌رود.

somebody’s/something’s days
are numbered

روزهای آخرش است

shape up or ship out!

خط و نشان کشیدن، یا اصلاح می‌شوی یا اخراج!

smell fishy

احساس کنید که کسی صادق نیست.

take something for granted

چون چیزی همیشه در دسترس است، قدر آن را ندانستن

the dust settles

آبها از آسیاب افتاده است

time flies

عمر زود می‌گذرد.

to do somebody a solid

مرام گذاشتن، به کسی لطف یا کمک کردن

two heads are better than one

کمک‌گرفتن و مشورت‌گرفتن کار را راحت‌تر میکند.

under the weather

بدحال و ناخوش بودن

when pigs fly

برای بیان اینکه کاری هرگز انجام نخواهد شد به‌کار می‌رود.

when the chips are down

وقتی شرایط جدی یا خطرناک می‌شوند.

where there’s a will there’s a way

خواستن توانستن است

while the cat’s away, the mice will play

مردم معمولا از نبودن مقام مافوق سواستفاده خواهند کرد.

you can’t judge a book by its cover

نمی‌توان از روی ظاهر قضاوت کرد.

your mind is a blank/goes blank

هنگامی که مطلبی را فراموش می‌کنید و چیزی به ذهن نمی‌رسد.

you’re only young once

برای تاکید بر لذت بردن از جوانی به‌کار می‌رود.

you’ve made your bed, now lie in it

به معنی اینکه باید نتیجه بد کارهایی که کردی را بپذیری

[cp_info_bar display="inline" id="cp_id_550cf"][/cp_info_bar]