آزمون  PTE Academic در چهار مهارت و مدت زمان تقريبي 3 ساعت متوالي با 10 دقيقه استراحت اختياري قبل از شروع قسمت پاياني يعني ليسنينگ برگزار مي گردد و نمرات آن در بازه 10 تا 90 و در مدت 5 روز کاری پس از امتحان به آدرس ایمیل داوطلب ارسال خواهد شد.