Read ALoud

راهنمای Read Aloud در Speaking آزمون PTE

  • محتوای  Task Read Aloud:

در Read Aloud متنی روی صفحه نمایش داده می شود و می بایستی متن را با صدای بلند بخوانید.

  • مهارت های مورد ارزیابی:

در این تسک ماژول های Reading and speaking مورد ارزیابی قرار می گیرد و هر بخش 22 نمره از 90 نمره کل آزمون را شامل می شود.

  • طول متن و زمان پاسخ دهی:

طول متن تا 60 کلمه خواهد بود و زمان پاسخ به سوالات این Task بسته به طول متن متفاوت و بین 30 الی40 ثانیه است.

  • ساختار Task:

برای این Task، باید متن نوشتاری را با صدای بلند بخوانید. جعبهstatus box تا زمانی که میکروفون باز شود، شمارش معکوس را نشان می دهد و بسته به طول متن، 30 الی40 ثانیه برای آماده سازی زمان خواهید داشت. پس از صدای beep، بلافاصله شروع به روخوانی متن کنید و پس از اتمام قرائت بر روی Next کلیک کنید. قبل از باز شدن میکروفون صحبت نکنید زیرا صدای شما ضبط نمی شود.

Read Aloud

برای کسب نمره مناسب، حتما واضح صحبت کنید و نیازی به عجله نیست. نمره کامل در این تسک، به روخوانی با سرعت طبیعی (همانند بخش Introduction) و بدون مکث و ایراد Pronunciation تعلق خواهد گرفت.

Read Aloud

قبل از پایان رسیدن نوار وضعیت، صحبت را تمام کنید و در این لحظه، کلمه Recordingبه Completed تغییر می کند. همچنین شما فقط یک بار می توانید پاسخ خود را ضبط کنید.

Read Aloud

نکته: اگر بیش از 3 ثانیه سکوت کنید، ضبط متوقف و میکروفون بسته خواهد شد.

  • نکات Task:

از قواعد نگارشی و punctuation مانند comma و semi-colon استفاده کنید تا به شما در مکث نمودن و رعایت intonation مناسب کمک کند.

قبل از باز شدن میکروفون 30 الی40 ثانیه زمان آماده سازی خواهید داشت، بنابراین از این زمان استفاده کنید تا متن را به chunk های معنی دار و با استفاده از نقطه گذاری به عنوان یک راهنما تقسیم کنید.

این تقسیم بندی مکان هایی را در متن به شما نشان می دهد که می توانید مکث کوچکی داشته باشید و intonation خود را تغییر دهید. بهتر است در ابتدای متن بصورت rising intonation و در انتها falling intonation قرائت نمایید. استفاده از مکث مناسب به شما کمک می کند تا روان تر بخوانید و مفهوم کل متن را ارائه کنید که موجب ارتقای نمره شما می شود.

هنگام قرائت متن، با خواندن و تاکید با صدای کمی بلندتر در هجاهای کلیدی، بر روی کلماتی که به انتقال معنا کمک می کند، تاکید کنید. همچنین برای نشان دادن چگونگی پیوند ایده ها یا پایان یافتن آنها، از intonation افزایشی و کاهشی استفاده کنید.

  • نحوه نمره دهی در Read Aloud (بلند خوانی) به چه صورت است؟

نمره شما در این Task به سه عامل بستگی دارد:

1- محتوا (Content): آیا پاسخ شما شامل کل کلمات موجود در متن می باشد؟

نمره Content با شمارش تعداد کلمات صحیح در پاسخ، نمره دهی می شود. اعمال کلمه اضافه، جایگزینی و حذف کلمات بر نمره شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

2- تسلط بر روان خوانی (Oral fluency): آیا پاسخ شما یکنواخت و روان و با سرعت طبیعی گفتار است؟

نمره Oral fluency براساس ریتم، روان خوانی و نحوه استرس گذاری شما بر روی کلمات و عبارات تعیین می شود. بهترین پاسخ، قرائت متن با سرعت و گفتار ثابت و طبیعی و با intonation مناسب می باشد. مکث ها، تکرارها و شروع نمودن با حجم صدای نامناسب بر نمره شما تأثیر منفی خواهد گذاشت.

3- تلفظ (Pronunciation): آیا پاسخ ارائه شده، توانایی شما را در بیان کلمات به روشی مشابه اکثر گویندگان native زبان انگلیسی نشان می دهد؟

نمره Pronunciation براساس سطح قابل درک بودن کلمات پاسخ شما توسط افراد انگلیسی زبان تعیین می شود. بهترین پاسخ ها حاوی کلمات صدا دار و صامت ها به صورت طبیعی هستند و استرس و تاکید بر روی کلمات را به درستی بیان می کنند.

پاسخ ها همچنین باید برای یک شخص native براحتی قابل درک باشند.

آزمون PTE Academic انواع گویش های منطقه ای و ملی انگلیسی را بطور کامل تشخیص می دهد و کلیه Pronunciationها شامل: British، American و Australian را شامل می شود.

نکته: این Task بر روی نمره مهارت هایreading ، Speaking، Oral Fluency و Pronunciation تاثیر می گذارد و بر روی مهارت های Listening و Writing تاثیرگذار نخواهد بود.

همینطور میتوانید با دانلود نمونه سوالات آزمون PTE  بخش Speaking از این لینک استفاده کنید و آمادگی خود را چند برابر کنید.