استرالیا به انواع مختلفی ویزا میدهد که به چند مورد اشاره میکنیم :

  • ویزاهای تخصص و مهارت (Skilled Worker)
  • ویزاهای اقامت دائم
  • ویزای مشروط
  • ویزای کارآفرینی
  • ویزای دانشجویی
  • ویزای بازنشستگی
  • ویزای سرمایه گذاری
  • ویزای کار
  • ویزای ازدواج
  • ویزای والدین