کتاب PTE Academic Test builder در برگیرنده چهار آزمون کامل PTE مبتنی بر آزمون زبان آکادمیک پیرسون است که تحلیل و تشریح پاسخ ها نیز در این کتاب وجود دارد. این کتاب توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است.