Summarize Written Text

راهنمای Summarize Written Text در Writing آزمون PTE محتوای Task Summarize Written Text: در Summarize Written Text پس از خواندن یک متن، می بایستی خلاصه یک جمله ای بین 5 تا 75 کلمه از متن را بنویسید. مهارت های مورد ارزیابی: ماژول هایWriting و Reading طول متن و زمان پاسخ دهی: طول متن تا