Highlight Correct Summary

راهنمای Highlight Correct Summary در Listening آزمون PTE محتوای Task در این Task پس از گوش دادن به یک lecture، پاراگرافی را انتخاب نمایید که بهترین summary از lecture را ارائه می کند. در این Task مهارت های Listening و  Readingمورد ارزیابی قرار می گیرد و طول lecture بین 30 تا 90 ثانیه خواهد