Reading Multiple-Choice, Choose Multiple Answers

راهنمای Reading Multiple-Choice, Choose Multiple Answers در Reading آزمون PTE محتوای Task پس از خواندن متن ارائه شده و با انتخاب بیش از یک گزینه صحیح، به یک سؤال چند گزینه ای در مورد محتوای متن پاسخ دهید. در این Task فقط مهارت Reading مورد ارزیابی قرار می گیرد و طول متن مورد نظر