Repeat Sentence

راهنمای Repeat Sentence در Speaking آزمون PTE تسک Repeat Sentence: جمله بیان شده توسط کامپیوتر را پس از 3 ثانیه تکرار کنید. ماهیت تسک: پس از گوش دادن به یک جمله پخش توسط کامپیوتر، جمله را پس از 3 ثانیه تکرار کنید. این مقاله رو هم بخون! مهارت های مورد ارزیابی: مهارت های