1. بالای 55 سال سن داشته باشد ( سن همسر متقاضی محدودیت ندارد. )
  2. ثابت نماید که درآمد سالیانه ای معادل 65000 دلار استرالیا در سال دارد.
  3. پذیرش و موافقت یک ایالت بدست آورده شود.
  4. دارایی های خالص متقاضی حداقل 750000 دلار استرالیا باشد.
  5. در صورتیکه متقاضی مایل باشد خارج از مرکز استان زندگی کند در این صورت لازم است 500000 دلار استرالیا دارایی داشته باشد وسالیانه 50000 دلار نیز درآمد داشته باشد.