• به منظور note-taking به آزمون دهنده دو ماژیک و یک Booklet با تعداد برگ کافی داده می شود. قبل از شروع آزمون از خشک نبودن ماژیک ها اطمینان حاصل کنید.
  • قبل از شروع آزمون، تست صدا انجام می شود که طی آن حتما باید از صحت سیستم ضبط و پخش اطمینان حاصل کنید؛ با زدن دکمهPlay صدایی برای شما پخش می شود که می توانید به هر تعداد آن را تکرار کنید تا از کیفیت صدای پخش شده مطمئن شوید.
  • سپس نوبت مرحله تست ضبط صداست که بسیار حائز اهمیت می باشد. شایان ذکر است که میکروفن و هدفون این آزمون از نوع بسیار حساس و دقیق انتخاب شده، لذا تنظیم درست زاویه میکروفن نقش بسزایی در کیفیت صدای ضبط شده و متعاقبا در نمره اسپیکینگ ایفا می نماید. بنابراین تا وقتی از صحت کیفیت ضبط صدای خود در این بخش مطمئن نشده اید، به هیچ عنوان آزمون را آغاز نکنید زیرا با شروع آزمون، هیچ گونه امکان تست مجدد کیفیت صدا وجود ندارد. پس از تنظیم زاویه میکروفن کمی بالاتر از مقابل دهان، از دکمه Record برای ضبط صدا، Stop برای توقف ضبط و سپس دکمه Play back برای شنیدن آن استفاده کنید. اگر زاویه میکروفن درست تنظیم شده باشد، در صدای ضبط شده، صدای نفس گرفتن یا طنین صدای خود را نخواهید شنید. با زدن دکمه Next آماده شروع آزمون خواهید شد.
  • افرادی که مایل به نوشتن جملاتی جهت یادآوری در طول امتحان هستند، این بخش تنها فرصتی است که می توانند از آن استفاده نموده و مطالب خود را در مدت زمان حداکثر یک دقیقه پیش از شروع آزمون در Booklet یادداشت نمایند.